NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
 • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
 • NUFFIELD HOSPITALS (Enw gwaith)
 • NUFFIELD HOSPITALS (Enw blaenorol)
 • NUFFIELD NURSING HOMES TRUST (Enw blaenorol)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
 • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
 • Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
 • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisï au:
 • Trin cwynion
 • Buddiannau croes
 • Buddsoddi
 • Talu staff
 • Rheoli risg
 • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles