CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Asedau hunan ddefnydd £55.38m £39.12m £37.58m £36.85m £45.77m
Buddsoddiadau tymor hir £390.62m £405.04m £448.92m £484.19m £454.96m
Cyfanswm asedau £282.22m £336.80m £339.21m £344.06m £307.60m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £61.75m £34.93m £73.50m £89.95m £117.04m
Cyfanswm rhwymedigaethau £405.49m £432.38m £489.88m £611.89m £626.81m