CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
Asedau hunan ddefnydd £718.56m £730.39m £763.94m £782.83m £846.80m
Buddsoddiadau tymor hir £39.04m £35.04m £32.32m £11.83m £9.26m
Cyfanswm asedau £478.37m £477.70m £443.26m £451.45m £393.00m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£110.47m -£103.29m -£97.93m -£200.25m -£187.31m
Cyfanswm rhwymedigaethau £418.03m £421.45m £436.66m £459.17m £444.15m