LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019
Asedau hunan ddefnydd £182.07m £286.01m £829.70m £493.55m £483.17m
Buddsoddiadau tymor hir £481.82m £445.49m £491.69k £463.74m £459.77m
Cyfanswm asedau £408.49m £389.18m £388.62m £367.79m £468.11m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£206.07m -£288.54m -£268.79m -£227.87m -£250.02m
Cyfanswm rhwymedigaethau £249.45m £211.71m £252.24m £313.05m £373.64m