Elusennau yn Lloegr a Chymru - 30 October 2020

Mae'r siartiau isod yn cynrychioli gwybodaeth a gasglwyd am yr holl elusennau a gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Diweddarir gwybodaeth yn ddyddiol.

Sawl elusen

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Prif elusennau 169,446
Elusennau cysylltiedig 15,492
Total 184,938

Pobl

Graffeg i fynd gyda data am bobl

943,193 Ymddiriedolwyr

6,040,017 Gwirfoddolwyr

Incwm a gwariant sector cyffredinol

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Twf incwm £3,277,922,035
Sut mae’n cael ei gyfrifo?

Mae hyn yn cynrychioli twf neu gwtogiad gwariant rhwng cyfnodau adrodd. Cymhearir y ffigyrau gwariant o’r datganiad enillion blynyddol diweddaraf â’r rhai yn y datganiadau blynyddol blaenorol a dderbyniwyd.

Twf gwariant £4,628,630,579
Sut mae’ hyn cael ei gyfrifo?

Mae hyn yn cynrychioli twf neu gwtogiad gwariant rhwng cyfnodau adrodd. Cymhearir y ffigyrau gwariant o’r datganiad enillion blynyddol diweddaraf â’r rhai yn y datganiadau blynyddol blaenorol a dderbyniwyd.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth rydym wedi’i chasglu am yr holl elusennau cofrestredig yn Lloegr ac yng Nghymru, gydag incwm yn fwy na £500,000 a’r manylion ariannol a roddir yn eu Datganiadau Enillion Blynyddol. Diweddarir gwybodaeth yn ddyddiol.

Incwm a gwaddolion

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Rhoddion a chymynroddion £22,442,184,861
Gweithgareddau elusennol £40,162,525,863
Gweithgareddau masnachu eraill £7,024,293,637
Buddsoddiadau £3,790,647,876
Arall £2,503,166,687
Cyfanswm incwm a
gwaddolion
£75,920,758,261

Gwariant

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Codi arian £6,121,538,636
Gweithgareddau elusennol £63,572,965,747
Arall £3,399,166,524
Cyfanswm gwariant £73,117,114,510
Enillion (colledion) buddsoddi £5,363,306,894

Gwariant elusennol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Gwario ar gynhyrchu incwm £9,520,705,160
Gweithgareddau elusennol £63,572,965,747
Cadwedig £2,803,643,751
cyflogeion 1,465,260

Cyfanswm asedau a rhwymedigaethau

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asedau hunan ddefnydd £71,897,374,812
Buddsoddiadau tymor hir £140,209,964,809
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£5,527,027,224
Cyfanswm asedau £44,728,075,395
Cyfanswm rhwymedigaethau £45,304,330,593