Elusennau yn Lloegr a Chymru - 27 January 2021

Mae'r siartiau isod yn cynrychioli gwybodaeth a gasglwyd am yr holl elusennau a gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Diweddarir gwybodaeth yn ddyddiol.

Sawl elusen

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Prif elusennau 169,840
Elusennau cysylltiedig 15,456
Total 185,296

Pobl

Graffeg i fynd gyda data am bobl

944,610 Ymddiriedolwyr

6,332,681 Gwirfoddolwyr

Incwm a gwariant sector cyffredinol

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Twf incwm £3,295,031,068
Sut mae’n cael ei gyfrifo?

Mae hyn yn cynrychioli twf neu gwtogiad gwariant rhwng cyfnodau adrodd. Cymhearir y ffigyrau gwariant o’r datganiad enillion blynyddol diweddaraf â’r rhai yn y datganiadau blynyddol blaenorol a dderbyniwyd.

Twf gwariant £5,067,577,307
Sut mae’ hyn cael ei gyfrifo?

Mae hyn yn cynrychioli twf neu gwtogiad gwariant rhwng cyfnodau adrodd. Cymhearir y ffigyrau gwariant o’r datganiad enillion blynyddol diweddaraf â’r rhai yn y datganiadau blynyddol blaenorol a dderbyniwyd.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth rydym wedi’i chasglu am yr holl elusennau cofrestredig yn Lloegr ac yng Nghymru, gydag incwm yn fwy na £500,000 a’r manylion ariannol a roddir yn eu Datganiadau Enillion Blynyddol. Diweddarir gwybodaeth yn ddyddiol.

Incwm a gwaddolion

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Rhoddion a chymynroddion £56,952,002,109
Gweithgareddau elusennol £40,800,522,380
Gweithgareddau masnachu eraill £7,036,854,000
Buddsoddiadau £3,880,135,952
Arall £2,489,220,992
Cyfanswm incwm a
gwaddolion
£111,157,434,011

Gwariant

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Codi arian £6,176,641,004
Gweithgareddau elusennol £64,676,896,959
Arall £3,440,716,444
Cyfanswm gwariant £74,317,938,015
Enillion (colledion) buddsoddi £4,370,981,048

Gwariant elusennol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Gwario ar gynhyrchu incwm £9,617,357,448
Gweithgareddau elusennol £64,676,896,959
Cadwedig £36,839,495,996
cyflogeion 1,118,370

Cyfanswm asedau a rhwymedigaethau

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asedau hunan ddefnydd £72,726,250,794
Buddsoddiadau tymor hir £141,765,993,717
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£5,399,270,352
Cyfanswm asedau £44,828,108,182
Cyfanswm rhwymedigaethau £46,030,268,179